Obchodní právo

V oblasti obchodního práva naše kancelář svým klientům nabízí široké spektrum služeb a poskytuje jak služby jednorázové, tak i komplexní právní služby dlouhodobého charakteru.

Polem působnosti naší kanceláře je korporátní právo, zejména služby týkající se založení a změny obchodních společností, fúzí společností, převodu jmění, rozdělení společnosti či zajišťování převodů a pachtu závodu.

Podstatnou část činnosti kanceláře činí také agenda obchodních smluv. Při jejich zpracovávání klademe důraz na individuálnost, preciznost a ochranu zájmů a práv klienta. Sepisujeme smlouvy všech obchodních typů, zejména smlouvy kupní, smlouvy dílo, smlouvy o obchodním zastoupení, kombinace různých smluvních typů, všeobecné obchodní podmínky, a další.

Právní pomoc poskytujeme také v oblasti sporů z obchodních závazkových vztahů, zejména v případech, jako je např. odstoupení či výpověď obchodní smlouvy, reklamace, náhrada škody, uplatnění smluvní pokuty nebo zastupování v soudních sporech.

Dále naše kancelář nabízí právní pomoc začínajícím podnikatelům s tzv. startupy a zabývá se rovněž obchodními spory z nekalosoutěžního jednání, problematikou ochranných známek a v neposlední řadě se věnuje i problematice veřejných zakázek.