Občanské právo

Advokátní kancelář Bultas, Kvítková, Kareta a partneři nabízí svým klientům právní služby z oboru občanského práva. Mezi právní služby, jež naše advokátní kancelář poskytuje nejčastěji, patří příprava a sepsání občanskoprávních smluv, např. kupních smluv, smluv o dílo, darovacích smluv, nájemních smluv, spotřebitelských smluv apod., a následné zastupování při jednání s druhou smluvní stranou.

Pro své klienty zpracováváme dokumenty a zajišťujeme jednání při postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu nebo započtení pohledávek.

Poskytujeme také právní pomoc při porušení občanskoprávních povinností, příkladmo při uplatnění nároků z odpovědnosti za škodu na majetku, škodu na zdraví, škodu na nemovitosti nebo při vydání bezdůvodného obohacení, a další.

Polem působnosti naší kanceláře je rovněž vymáhání pohledávek, kdy nabízíme kompletní právní servis od zkontaktování dlužníka ve věci mimosoudního vymožení dlužné částky až po následnou exekuci majetku dlužníka.

Poskytujeme též právní poradenství v oblasti dědického práva a v neposlední řadě také v oblasti rodinného práva, ve které nabízíme své služby, jež se týkají zejména vzniku, průběhu i rozvodu manželství, výchovy a výživy dětí a manželského práva majetkového.