Nemovitosti

Dominantou Advokátní kanceláře Bultas, Kvítková, Kareta a partneři je mimo jiné právo nemovitostí, bytové právo a související obory. K nejžádanějším službám patří vypracování smluv o převodech nemovitostí, konzultace v otázkách financování koupě nemovitosti, zajišťování smluv s bankami poskytujícími hypoteční úvěry, sepisování a revidování nájemních a podnájemních smluv k bytům a prostorům sloužícím k podnikání, řešení jejich výpovědí a dále zastupování klientů v řízení před katastrálními a stavebními úřady nebo jinými orgány veřejné správy.

Komplexní právní podporu zajišťujeme pro investory i developery ve všech stádiích přípravy a realizace developerských projektů (příprava smluv o dílo na zhotovení výstavby, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, sepsání kupních smluv, komunikace a řešení připomínek s kupujícími, případné řešení vad či nedodělků).

Nabízíme také zastupování v řízeních ve sporech o vyklizení bytů, prostor sloužících k podnikání i ostatních nemovitostí, jakož i v případech jako je vypořádání spoluvlastnictví k bytu či prostoru sloužícího k podnikání nebo ve sporech o zrušení společného jmění manželů.

Právní služby poskytujeme také bytovým družstvům, resp. společenstvím vlastníků jednotek, kterým pomáháme s jejich zakládáním, s převody družstevních bytů (smlouvou o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu) a poskytujeme jim poradenství ve věcech společného členství manželů v bytovém družstvu a v otázkách společného nájmu manželů v družstevních bytech. V neposlední řadě také sepisujeme smlouvy o výstavbě a prohlášení vlastníků budov.

Sepisujeme smlouvy o zřízení zástavního práva, věcného břemene a poradenství poskytujeme ve věcech předkupního práva.